Repetition Blandat 1


1. Krafterna mellan molekylerna är störst i

fasta kroppar
vätskor
gaser


2. När ett ämne kondenserar så övergår det från

gas till fast kropp
gas till vätska
vätska till gas


3. Vad kallas den egenskap hos en kropp som anger hur mycket materia kroppen innehåller?

Massa
Volym
Densitet


4. En kropps densitet får man reda på genom att ta

volymen / massan
massan / volymen
massan * volymen


5. En liter vatten väger

10 g
100 g
1000 g


6. Vad kan du använda för att mäta volymen av en sten med oregelbunden form?

Mikrometer
Mätglas
Dynamometer


7. I bilden är inte kompassnålen utritad. Vilket av de fyra alternativen visar hur kompassnålen ställer sig?

A
B
C
D


8. En person i ett mörkt rum kan genom ett fönster tydligt se en person i dagsljus.Men en person utomhus kan inte se peronen inomhus. Hur kommer sig detta?

Det finns inte tillräckligt med ljus, som reflekteras från personen i rummet.
Ljusstrålar kan inte gå genom fönster två gånger.
Solljus är inte så intensivt som andra ljuskällor.


9.


A
B
C
D

10.
När vitt ljus passerar genom ett prisma som bilden visar, så får vi ett färgspektrum på skärmen. Vilken färg bryts mest och hamnar längst ner på skärmnen?
Röd
Blå
Violett


11. Tre ljudkällor sänder ut var sin ton. Vilket ton har högst frekvens?
A
B
C


12. En stämgaffel kan fås att svänga med om den träffas av en ton som har samma frekvens som stämgaffelns egenfrekvens. Vad kallas detta?

Respons
Reaktion
Resonans


13. Vid ett åskväder var det vid ett tillfälle 10 sekunder mellan blixt och dunder. Ungefär hur långt bort blixtrade det?

1 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km


14. På vilket sätt överförs huvudsakligen värme i vätskor?

Ledning
Strömning
Strålning


15. Vattnets kokpunkt varierar från ca 80 grader till 100 grader beroende på höjden över havet. Vilken termometer skulle ge den noggrannaste mätningen av kokpunkten vid olika höjd över havet?A
B
C
D
E